Строителство на жилищни сгради


Ние изпълняваме качествени и функционални жилищни сгради както по наш проект, така и по задание на външни Възложители. Приоритет на Строителна фирма “Конкурент строй ”ЕООД е качествено изпълнение на договорените строително - монтажни работи, точно спазване на работните проекти, постоянен надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с участниците в инвестиционния процес.